กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

ดาวน์โหลด
#
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
ยธ 06099 / ว 42 รายงานตรวจสอบภายในประจำปี 2565 2023-01-11
ยธ 06099/1224 การตรวจสอบการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) ของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามแผ... 2022-10-26
ยธ 06099/ว1223 ซักซ้อมแนวทางการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ 2022-10-26
ยธ 06099/ว1204 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2022-10-18
ยธ 06099/169 นโยบายการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน 2022-10-17
13 พรบ. วินัยการเงินการคลัง 2561, ระเบียบการเบิกจ่าย 2562 2022-10-10
12 รถราชการ 2022-10-07
11 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ 2022-10-06
เล่ม 136 ตอนพิเศษ 120 ง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส... 2022-10-06
10 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2022-10-06
9 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 2022-10-06
8 คู่มือการบัญชีภาครัฐเรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2022-10-06
7 ค่าเช่าบ้าน 2022-10-06
6 ค่าการศึกษาบุตร 2022-10-06
5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2022-10-06

ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)