ประวัติและความเป็นมาของกลุ่มตรวจสอบภายใน

        การตรวจสอบภายในเกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังของกระทรวงการคลังที่กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการอย่างน้อย 1 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในตามมติคณะรัฐมนตรีที่ สร.0201/ว78 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2519 เรื่องการขอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการอื่นที่เทียบเท่า เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดยมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน ด้านวิชาการแก่ผู้ตรวจสอบภายใน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2542 ให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละกระทรวง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกำหนดขอบเขตงานและแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมงานที่มีความสำคัญ มีความเสี่ยงและงบประมาณสูง อีกทั้งมีสัญญาณบอกเหตุว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งกำหนดมาตรการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวงขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและทำหน้าที่ตรวจสอบตามขอบเขตงานและแผนการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด เพื่อให้ความเห็นชอบหรือผู้บริหารมอบหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จึงได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ส่วนราชการตั้งหน่วยงานนี้เพื่อการปรับปรุงควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

        ต่อมา กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2556 ข้อ 2/1 ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินการภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี ให้ไว้ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556