ผู้บริหาร

 

นางสาวกณิศนันท์ ปทุม

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

เบอร์โทรศัพท์ :  021416466-67

อีเมล : Kanisnan.p@djop.mail.go.th