วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

                  วิสัยทัศน์(Vision)

“ส่งเสริมธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ”

 

                   พันธกิจ(Misson)

    1.สร้างระบบและกลไกลการตรวจสอบภายในของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

  1. เพิ่มคุณค่าและพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ
  2. สามารถนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมกับผู้บริหารของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นำไปใช้ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิพล ประหยัด โปร่งใส และมีกระบวนการกำกับดูแลที่ดี
  3. ใช้เทคโนโลยีสมันใหม่มาช่วยในการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ลดเวลาการปฏิบัติงานและสามารถติดตามสารสนเทศได้ทันเหตุการณ์
  4. มีความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอก