ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดนราธิวาส
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 ระยอง
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 ราชบุรี
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 นครราชสีมา
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 ขอนแก่น
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 อุบลราชธานี
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 นครสวรรค์
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 สงขลา
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 10 พังงา
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 ลพบุรี