blog

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "เทคนิคการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน"

            เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.-16.00 น. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "เทคนิคการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน" สำหรับหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กร พร้อมทั้งนำเสนอเทคนิคในการผ่านหลักเกณฑ์การประเมินฯ โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคจากผู้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินฯ และผู้ปฏิบัติงานที่ได้เข้าสู่การประเมินแล้ว โดยมูลนิธิฯ จัดอบรมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 

แท็กข่าวสาร

โครงการ