blog

ภาพการปิดตรวจของกลุ่มตรวจสอบภายใน กับ กองบริหารการคลัง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

               เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดประชุมปิดตรวจกับกองบริหารการคลัง ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยกองบริหารการคลัง ได้ดำเนินการจัดหาเอกสารประกอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว

แท็กข่าวสาร

โครงการ