blog

ภาพการเปิดตรวจของกลุ่มตรวจสอบภายใน กับ กองบริหารการคลัง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

          กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดประชุมเปิดตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยเข้าตรวจสอบกองบริหารการคลัง ทั้งตรวจสอบทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงาน และการบริหารระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 

แท็กข่าวสาร

โครงการ