blog

สถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประเพณีวันลอยกระทง 2565

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นายชาย สัมมาพฤกษกิจ ผู้อำนายการสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้สถานแรกรับจัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประเพณีวันลอยกระทง ให้กับเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมี นายสมชัย คชวรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ในโครงการดังกล่าวมีคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการสงเคราะห์จังหวัดนครนายก ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดเชิงเทราเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ทราบถึงประวัติความเป็นมาประเพณีลอยกระทงและประกวดการทำกระทง กิจกรรมซุ้มอาหารขนมหวานต่าง ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจากคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯจังหวัดชลบุรีและคณะผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาร่วมกิจกรรม

แท็กข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์