กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

ผู้บริหาร

100x100

ชื่อ :

นายชาย สัมมาพฤกษกิจ

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี

เบอร์โทรศัพท์ :  

0892018589

อีเมล :

sp_chonburi@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นายเนฤมิตร ธรรมสละ
ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนคดี
เบอร์โทรศัพท์ : 0992256328
อีเมล : nereumit1970@gmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาวรัชนู เงินสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0814104153
อีเมล : rose10122522@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นางบุษกร พลดิศัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชน
เบอร์โทรศัพท์ : 0819090853
อีเมล : busakorn.wjs@gmail.com

สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี

100x100
ชื่อ : นางบุษกร พลดิศัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล : sp2010@djop.mail.go.thf
100x100
ชื่อ : นายเจริญ ไม้งาม
ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp201011111@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นางสาวสมร สามารถ
ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล : samorn_samarth@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นายชูศักดิ์ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii1@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาวธันยาภัทร์ เสมาทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii2@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นายกิตติภณ ทีปกากร
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ ส2
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii4@hotmail.com

ส่วนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

100x100
ชื่อ : สมร สามารถ
ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนแก้ไข บำบัดฟื้นฟู
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล : samorn_samarth@yahoo.co.th
100x100
ชื่อ : นางสาวดลฤทัย ใจสว่าง
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาขีพชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล : kam.2527@hotmail.co.th

ส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่าย

100x100
ชื่อ : นายชูศักดิ์ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนป้องกัน สงเคราะห์ ประสานเครือข่าย
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล : samorn_samarth@hotmail.co.th
100x100
ชื่อ : นางสาวฉัตรสุดา ชูแก้ว
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล : sp2010@djop.mail.com

ส่วนคดี

100x100
ชื่อ : นายเนฤมิตร ธรรมสละ
ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนคดี
เบอร์โทรศัพท์ : 0992256328
อีเมล : nereumit1970@gmail.com
100x100
ชื่อ : นายสุชาติ ปัญศิริ
ตำแหน่ง : พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 038119374
อีเมล : sp_chonburiii@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มภัย
ตำแหน่ง : พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 038119374
อีเมล : sp_chonburiiii@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นายอนิรุทธิ์ กำมะหยี่
ตำแหน่ง : พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 038119374
อีเมล : sp_chonburiiiii@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาวดวงพร วิสุวรรณ
ตำแหน่ง : พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 038119374
อีเมล : duangporn.work@gmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาวอิสราภรณ์ ศรีชัยภูมิ
ตำแหน่ง : พนักงานคุมประพฤติ
เบอร์โทรศัพท์ : 038119374
อีเมล : sp_chonburiiiiiii@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาววสุกาญจน์ พรหมโต
ตำแหน่ง : พนักงานคุมประพฤติ
เบอร์โทรศัพท์ : 038119374
อีเมล : sp_chonburiiiรiii@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาวยาพร ละคร
ตำแหน่ง : พนักงานคุมประพฤติ
เบอร์โทรศัพท์ : 038119374
อีเมล : sp_chonburiiiiiiii@hotmail.com

ส่วนอำนวยการและการจัดการ

100x100
ชื่อ : น.ส.รัชนู เงินสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0814104153
อีเมล : rose101225222@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาวปราณี บุญสรรค์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล : sp2010@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นางสาวพิชญ์สินี สิทธิพงศ์
ตำแหน่ง : นักจัดจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล : Pitsinee.sit@gmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาวสุรีภรณ์ มหา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล : surepornmaha@gmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาวอุดมศรี พุจารย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล : kam.2527@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาวลำใย อำภวา
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล : lumyai.ann@gmail.com
100x100
ชื่อ : นางนันทา จันทคุณ
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล : sp201015@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายฉัตรชัย ทิพย์นภากุล
ตำแหน่ง : พนักขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล : sp20101@djop.mail.go.th

ส่วนพัฒนาพฤตินิสัย

100x100
ชื่อ : นายเจริญ ไม้งาม
ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนพัฒนาพฤตินิสัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii5@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาวระภีพร ใบโคกสูง
ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii6@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาวลาวัลย์ ธรรมวาจา
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ ส2
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii8@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นายคมสันต์ จันทร์ไทย
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii7@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นางภัครัตน์ กาญจะนะ
ตำแหน่ง : ช่างตัดผม
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii9@hotmail.com

งานด้านความมั่นคงปลอดภัย

100x100
ชื่อ : นายกิตติภณ ทีปกากร
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ ส2 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii10@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นายสุชาติ มัติโก
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ ส2
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii11@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นายสมนึก เวศพันธุ์
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ ส2
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii12@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นายสมศักดิ์ พละปัญญาวงศา
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ ส2
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii13@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นายสิทธิวพร ประเสริญสังข์
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ ส2
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii14@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาวพัชรี รอดเจริญ
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ ส2
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii15@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นางรัตนา ชื่นศิริกุล
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ ส2
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii16@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นางรัชดา น้อยพิทักษ์
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ ส2
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii17@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นายรุ่งศักดิ์ ขจรกลิ่น
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii18@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นายชาญชัย ต้นน้อย
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii19@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นางอภิศรา วรพิพัฒน์
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii20@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นายนที ชวนเชย
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii21@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นายเกรียงไกร ฮวดจึง
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii@21hotmail.com
100x100
ชื่อ : นายภากร แก่นประกอบ
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii22@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นายอำพล พรมปรัดชา
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii23@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาวโญนิฌา ฑิตาวงษ์สุข
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii24@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นายอภิชาติ ว่องสวัสดิ์
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii25@hotmail.com

งานการศึกษาและฝึกวิชาชีพ

100x100
ชื่อ : นางสาวธันยาภัทร์ เสมาทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการศึกษาและฝึกวิชาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii26@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นายเลอศักดิ์ พระเนตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii27@hotmail.com

พนักงานประกอบอาหาร

100x100
ชื่อ : นายบัญญัติ แสงส่องจิตร
ตำแหน่ง : พนักงานประกอบอาหาร
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii28@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาวณัฐนันท์ จิระธรรมวศิน
ตำแหน่ง : พนักงานประกอบอาหาร
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii29@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นางอัญชสา ธนบุญเกียรติ
ตำแหน่ง : พนักงานประกอบอาหาร
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii30@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาวสุรีย์พร ชยางศุ
ตำแหน่ง : พนักงานประกอบอาหาร
เบอร์โทรศัพท์ : 0381119374
อีเมล : sp_chonburiii31@hotmail.com


ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)