blog

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 17  กรกฎาคม 2565  นายดุษฎี  สุริยงค์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ   ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ   โดย ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

แท็กข่าวสาร

ผลการดำเนินงาน