blog

รับตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565  เวลา 14.00 - 16.30 น.นายดุษฎี  สุริยงค์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วย นายนิติกร  ธานี  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ร่วมรับตรวจการผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  นางสาวรวิวรรณ์   ศรีวนาภิรมย์  ซึ่งลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ  ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2) โดยประชุมตรวจราชการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  เขต 14  จังหวัดอำนาจเจริญ   ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม

แท็กข่าวสาร

ผลการดำเนินงาน