blog

โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ  จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก(การติดตามและประเมินผลการใช้เครือข่ายยุติธรรมเชิงสมานฉันท์) ประจำปีงบประมาณ 2565  โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามและประเมินผลในการใช้เครือข่ายยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน  เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเครือข่าย เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของเครือข่าย  และเพื่อเสนอแนวทางในการสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายให้เหมาะสมกันสถานการณ์ของชุมชนและสังคมในปัจจุบัน  

แท็กข่าวสาร

ผลการดำเนินงาน