กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

ผู้บริหาร

100x100

ชื่อ :

ชื่อ นายอัศวรงศ์ เศรษฐวงศ์

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ

เบอร์โทรศัพท์ :  

045523087 045523086

อีเมล :

amnatcharoen.moj@gmail.com

ส่วนอำนวยการและการจัดการ

100x100
ชื่อ : นางประภัสสร ประสานพันธ์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-523086
อีเมล : amnatcharoen1.moj@gmail.com
100x100
ชื่อ : นางเกศนรินทร์ แก่นก่อ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 045523086
อีเมล : kesnarin@gmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาวณิชยาณัฏฐ์ นันทบุรมย์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 045523087
อีเมล : sp1140@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นางสาวลำพูล สาระทิศ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 045523159 045523086
อีเมล : amnatcharoen11.moj@gmail.com
100x100
ชื่อ : นายณัฐพล แก่นก่อ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ : 045523086
อีเมล : sp710@djob.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายสรกฤช เนืองเฉลิม
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ : 045523086
อีเมล : sp37550@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายวิไล เชื้อพันธ์
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 045523086
อีเมล : sp370@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายสมาน คงทน
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 045523086
อีเมล : amnatcharoen@gmail.com
100x100
ชื่อ : นางจันทร์ฉาย แก้วชิณ
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 045523086
อีเมล : amnatcharoen445@gmail.com
100x100
ชื่อ : นายถนอม แก้วชิณ
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 045523086
อีเมล : amnatcharoen122@gmail.com
100x100
ชื่อ : นายสมคิด วรจารุ
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 045523086
อีเมล : sp4410@djob.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นางสาวโชติกา ทองศรี
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 045523159 045523086
อีเมล : chotikat37@hotmail.com
100x100
ชื่อ : นายไกรฤกษ์ ลัทธิมนต์
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 045523086
อีเมล : amnatcharoen9@gmail.com
100x100
ชื่อ : นายอัษฎาวุธ คำมั่น
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
เบอร์โทรศัพท์ : 045523086
อีเมล : sp371@djob.mail.go.th

ส่วนป้องกันสงเคราะห์และประสานเครือข่าย

100x100
ชื่อ : นางสาวสุพรรณี จันทะบาล
ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 045523086
อีเมล : sp3710@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการื คำมินเศษ
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 045523086
อีเมล : amnatcharoen87@gmail.com

ส่วนคดี

100x100
ชื่อ : นายชมพิพัฒน์ศักดิ์ วงศ์คำจันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 045523087
อีเมล : sp110@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายอาทิตย์ วังทะพันธ์
ตำแหน่ง : พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 045523087
อีเมล : sp30@djop.mail.go.th


ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)