blog

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา (ม.86)

>>เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 นาฬิกา นายเทอดธรรม อดิศัยเดชรินทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้ส่วนคดี สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา ตามมาตรา 86 แห่ง พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ.2553 ณ ห้องประชุม สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับเยาวชน จำนวน 3 ราย คือ 1.นายเอ(นามสมมุติ) อายุ 16 ปีเศษ 2.นายบี(นามสมมุติ) อายุ 17 ปีเศษ เยาวชนทั้ง 2 คน มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ถูกดำเนินคดีในฐานความผิดเกี่ยวกับ พรบ.ศุลกากร(จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า) เหตุเกิดที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ 3.นายซี(นามสมมุติ) อายุ 17 ปีเศษ มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ถูกดำเนินคดีในฐานความผิดเกี่ยวกับ พรบ.จราจรทางบก(ขับขี่รถขณะเมาสุรา) เหตุเกิดที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทั้ง 2 คดี เป็นคดีที่ไม่มีผู้เสียหาย มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี เยาวชนทั้ง 3 คน ให้การรับสารภาพด้วยความสำนึกผิด มีแนวโน้มที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น เยาวชนและผู้ปกครองยินยอมให้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

ในการนี้ พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ พนักงานคุมประพฤติ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและเยาวชน เข้าร่วมประชุม มติที่ประชุมให้โอกาสเยาวชนทั้ง 3 คน ได้กลับตัวเป็นคนดี โดยกำหนดเงื่อนไขให้เยาวชนทั้ง 3 คน ปฏิบัติตามแผนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ห้ามกระทำผิดซ้ำอีก และรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ ของสถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ตามระยะเวลาที่กำหนด