blog

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-15.30 นาฬิกา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี นายเทอดธรรม อดิศัยเดชรินทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และนางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ในการนี้ พระใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยวณฺโณ จากสำนักสงฆ์อารามสันติสุข อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แสดงพระธรรมเทศนา ในหัวข้อ "การนำหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต" หลังจากนั้น วิทยากร จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ "การอบรมศาสนาพิธี" วิทยากร จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรม และ วิทยากร จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์เสนารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม play and learn แบ่งกลุ่มฐานการเรียนรู้ ๕ ฐานกิจกรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู" และการสรุปกิจกรรม ถอดบทเรียน ทดสอบ post test ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชนในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่