วิสัยทัศน์ และ พันกิจ

วิสัยทัศน์และพันกิจ

วิสัยทัศน์

    " เป็นองค์กรที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่เด็กและเยาวชน ด้านพฤตินิสัย การศึกษา และอาชีพ ภายใต้กระบวนการยุติธรรม "

นิยามวิสัยทัศน:
การเปลี่ยนแปลงที่ดี หมายความว่า
     เด็กและเยาวชนแต่ละรายจะต้องได้รับการบำบัด แก้ไข ตามสภาพปัญหาความเสี่ยงและความจำเป็นที่พบและจัดให้ได้รับการศึกษาหรือวิชาชีพ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้มีความพร้อม ในการกลับสู่สังคม เมื่อปล่อยตัวแล้วสมารถไปศึกษาหรือประกอบอาชีพได้ โดยมีเป้าหมายสุดท้าย คือ เด็กและเยาวชนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทัศนคติทางความคิดและจิดใจ จากที่เคยพลั้งพลาดกระทำผิด พร้อมทั้งพัฒนาด้านการศึกษาที่เด็กและเยาวชนเคยสูญเสียโอกาสให้สามารถได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาและอาชีพ

พันธกิจ

  1. พิทักษ์ผู้เยาว์เพื่อสวัสดิภาพ และอนาคต
  2. ยกระดับคุณภาพและการดูแล แก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
  3. พัฒนาบุคคลากรและระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

ภารกิจ

  1. พิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและความแข้มแข็งของชุมชน
  2. ดำเนินการด้านคดีอาญา แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ให้การศึกษา การฝึกวิชาชีพ ป้องกัน พัฒนา สงเคราะห์ ติดตามประเมินผลเด็กและเยาวชน การใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและมาตรการอื่นๆ
  3. ดำเนินการด้านคดีครอบครัวและกำกับการปกครอง
  4. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
  5. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนากฏหมาย การพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนรวมทั้งระบบ รูปแบบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับคดี และการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน
  6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ค่านิยมร่วม (UKED)

    "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"