กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่ตั้งกรมพินิจฯ