นโยบาย และ ยุทธศาสตร์

  1. พิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ ในกระบวนการยุติธรรมให้เป็นมาตรฐานสากล
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและบูรณาการในการพิทักษ์คุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว
  3. พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรให้มีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรร