ส่วนงานภายในหน่วยงาน

ส่วนอำนวยการและการจัดการ  
ส่วนพัฒนาพฤตินิสัย  
ส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่าย  
ส่วนบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู