blog

ปรึกษาหารือข้อราชการ

7 เมษายน 2565 นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ อิ่มด้วง ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา และคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบนายอภัยรัตน์ ศรีราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
🥰🥰🥰🥰

แท็กข่าวสาร

2565