กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

ผู้บริหาร

100x100

ชื่อ :

นายพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการฯ

เบอร์โทรศัพท์ :  

111111111

อีเมล :

admin@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : ชื่อหัวหน้าบริหาร
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 1
อีเมล : ิิิbbb@djop.mail.go.th

ส่วนอำนวยการและการจัดการ

100x100
ชื่อ : ชื่อหัวหน้าบริหาร
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 1
อีเมล : ิิิbbb@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายธันวานนท์ ฤทธฺเดช
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244042
อีเมล : tr9030_2@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายอภิเดช ก้งเส้งวั่น
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 073244042
อีเมล : tr9030_3@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นางสาวกชภัส ตัณฑปนัตถากร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 073244042
อีเมล : tr9030_5@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นางสาวอรัญปาน หนูโยม
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244042
อีเมล : tr9030_6@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นางสาวอรวดี แก้วโกมล
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_7@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นางสาวธัญพัฒน์ บางโรย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 073244042
อีเมล : tr9030_8@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นางสาวเบญชญา กาญจนรวิกร
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 073244042
อีเมล : tr9030_9@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นางสาวสุญานี ทองพันธุ์
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ ปฏิบัติหน้าที่ธุระการทะเบียน
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_10@djop.mail.go.th

ส่วนพัฒนาพฤตินิสัย

100x100
ชื่อ : หัวหน้าส่วนพัฒนาพฤตินิสัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_11@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นางวัฒนา ศรีอินทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_12@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นางสาวกอบกาญจน์ เทพวาริน
ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_13@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายประสิทธิ์ กลัดสวัสดิ
ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_14@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นางสาวจรรยา จิตรัว
ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_15@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายอิสมาแอ สมายล์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_16@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายวรวิทย์ รัตนภิมล
ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_17@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายปราโมทย์ สำราญราษฎร์
ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาดนตรี
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_18@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายสมชาย ใช้ชูจีน
ตำแหน่ง : ช่างตัดผม
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_19@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายสมชาย ดิสระ
ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_20@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายราเชนทร์ ร่างสีคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_21@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายนิกร ทองพร้อม
ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_22@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายภูริทัต พรหมสมบัติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_23@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายประชิด ตรงจิต
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนสามัญ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_24@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายเกียรติศักดิ์ สมาคม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_25@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีธีรศักดิ์ มณีมาส
ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_26@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายทรงชัย แก้วภิบาล
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_27@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายลุกมาน กูนา
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_28@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : ว่าง 1
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_29@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : ว่าง 2
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_30@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายอมฤต ลมุล
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_31@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายพนมกร พรหมจินดา
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_32@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายศุภชัย นิมานนท์
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_33@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายณัฐพงศ์ สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_34@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายสมศักดิ์ เรืองแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_35@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายกิติพงศ์ รองพล
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_36@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายธนพัฒน์ เสะนี
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_37@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายธีรพงษ์ สร้อยสินธ์
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_38@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายเกรียงไกร ศรีทอง
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_39@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายวิชัย สุวรรณบูรณ์
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_40@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายธนาพร ถือทอง
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_41@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายจิรศักดิ์ ริมดุสิต
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_42@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายอากร มากจงดี
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_43@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายมาโนทย์ บุญมา
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_44@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายพัฐณัฐกิจ เอี่ยวสกุล
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_45@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายเกียรติยศ รักนะ
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_46@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายฟันดี มาหามะ
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_47@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายณัฐวุฒิ จิตรหลัง
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_48@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นางสาวโสจิรัตน์ ณ สงขลา
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_49@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นางสาวศิรินันท์ แก้วทอง
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_50@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นางสุภัสสร สมาคม
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_51@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นางสาวกุลธิดา ยอดศิลป์
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_52@djop.mail.go.th

ส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่าย

100x100
ชื่อ : นายพันธศักดิ์ นาครอด
ตำแหน่ง : นักสังสมสงเคราะห์ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_a1@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นางสาวสุทธิพร บุณยประสาท
ตำแหน่ง : นักสังสมสงเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_a2@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายนุช ยาแม
ตำแหน่ง : นักสังสมสงเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_a3@djop.mail.go.th

ส่วนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู

100x100
ชื่อ : นางญดา สาโส๊ะ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_b1@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นางสาวอัญญาภรณ์ เหมกูล
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_b2@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายสิทธิโชค อินทรเทพ
ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_b3@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นางสาวอนิสรา วินธิจักร์
ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 073244043
อีเมล : tr9030_b4@djop.mail.go.th


ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)