กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

นโยบายเว็บไซต์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

นโยบายเว็บไซต์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

WebsitePolicyofDepartment of Juvenile Observation and Protection 

จัดทำเมื่อวันที่ กันยายน 2559

 1. วัตถุประสงค์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้จัดทําเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน พร้อมทั้งได้มีการจัดทํานโยบายเว็บไซต์ (Website Policy) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและแนวปฏิบัติใน การใช้บริการเว็บไซต์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการภายใต้เงื่อนไขและ ข้อกําหนดดังต่อไปนี้ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์และ /หรือเงื่อนไขและ ข้อตกลงอื่นใดที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้ บริการทั้งนี้ในการใช้บริการให้ถือว่าผู็ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกําหนดการให้บริการที่ กําหนดไว้นี้หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการให้บริการขอความกรุณาท่านยุติ การเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที
 2. เงื่อนไขและข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์
  • ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าเนื้อหา"
  • เนื้อหาที่นําเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับความคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของ เนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จําหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหา ดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
  • ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยง ของตนเอง
  • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของทาง ราชการที่เกี่ยวข้อง
  • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้ง ต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  • การหยุดหรือการยกเลิกตามข้อ ๒.๕ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียด บัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
  • ในกรณีที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ ผู้ใช้บริการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู้ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดย ไม้ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 3. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
  • ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
  • ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกําหนดของกรมพินิจและ คุ้มครองเด็กและเยาวชน และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
  • ผู้ช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงวิธีการใช้วิธีการ อัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดเตรียมไว้ให้เว้นแต่ ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยชัดแจ้งให้ทําเช่นนั้น
  • ผู้ใช้บริการจะไม่ทําหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
  • ผู้ใช้บริการจะไม่ทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ำ ขาย และเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยชัดแจ้งให้ทําเช่นนั้นได้
  • ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
  • ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกําหนด
 4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
  • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอํานาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความ น่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือต่อความเสียหายใดๆ ที่ เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้ใช้บริการสามารถ เชื่อมโยงมารยังหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงานได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายัง หน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนแล้ว เท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าวหน่วยงานขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่ เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของหน่วยงานจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายัง เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น
 5. การปฏิเสธความรับผิดชอบ
  • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า กรมพินิจและ คุ้มครองเด็กและเยาวชนจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้กรม พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบน เว็บไซตื หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของ ผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจ เกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการ กระทําใดของผู้ใช้บริก้ารทั้งสิ้น
 6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือผู้ให้อนุญาตแก่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือผู้ให้อนุญาตแก่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชน เป็นผู้จัดทําขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
  • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เป็ดเผยข้อมูลที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กําหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อ โดเมนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมพินิจและ คุ้มครองเด็กและเยาวชน
 7. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  • การตีความและการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)