ประวัติ และ ความเป็นมา

     

 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี

Juvenile Observation and Protection Center of Pathum Thani Province

 

     เดิมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี จัดตั้งควบคู่กับศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๘ โดยเช่าอาคารพาณิชย์ ๔ ชั้น เลขที่ ๒๐๑-๒๐๔ ถนนปทุมธานี-กรุงเทพฯ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (ตรงข้ามศาลากลางหลังใหม่) และย้ายที่ทำการไปที่อำเภอธัญบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๐ ณ อาคารที่ทำการศาลจังหวัดปทุมธานี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ปฏิบัติตามภารกิจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖ ต่อมาได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนและครอบครัว เพื่อให้การคุ้มครองและช่วยเหลือสงเคราะห์เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศเพื่อให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าจึงยกเลิกพระราชบัญญัติข้างต้นมาใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัววิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 

     ต่อมาผลการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๕ บัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ภายหลังได้มีการปฏิรูประบบราชการใหม่ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้รับการยกฐานะเป็นกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในส่วนงานที่ตั้งอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ในการดำเนินการด้านการควบคุมดูแล บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ป้องกัน พัฒนา พฤตินิสัยและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี แยกออกจากศาลที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรม

     สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ได้ก่อสร้างอาคารทำการใหม่ เพื่อแยกการดำเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนตามภารกิจในระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาคดี และได้ย้ายเข้าทำการ ณ อาคารหลังใหม่ เลขที่ ๘๙ หมู่ ๒ ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในปัจจุบัน โดยอาคารดังกล่าวก่อสร้างบนที่ดินที่ได้รับการบริจาคจาก นางกฐิน กุยยกานนท์ เนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๓ งาน ๒๓๖ ตารางวา โดยย้ายเด็กและเยาวชนที่มีภูมิลำเนาที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี จากกองแรกรับบ้านเมตตา เข้ามาดูแลในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ต่อมาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้เปิดดำเนินการจึงย้ายเด็กและเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนนทบุรี ไปควบคุมดูแลเองที่สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทุบรี ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม