blog

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจําปีงบประมาณ 2566

>>เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา นายเทอดธรรม อดิศัยเดชรินทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส่วนคดี และส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่าย เข้าร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจําปีงบประมาณ 2566 เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ประชาชน ผู้นําชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก มีประสิทธิภาพ และสามารถรับรู้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุป่าลาน ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่