blog

สถานพินิจฯ จ.เชียงใหม่ รับมอบกิตติกรรมประกาศรับรองหน่วยงานได้ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพสถานบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบต้องโทษ

>>เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายเทอดธรรม  อดิศัยเดชรินทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับมอบกิตติกรรมประกาศเพื่อรับรองว่าสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพสถานบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบต้องโทษ(HA) จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 22  ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

แท็กข่าวสาร

ผลการดำเนินงาน 2565