blog

ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา *๙ㆍ๐ น. สถานพินิจฯ จังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรม

" ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ " ณ บริเวณรอบๆ สถานพินิจฯ จังหวัดพะเยา โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

แต่ละฝ่ายร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญ

ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานพินิจฯ พะเยา

มีภูมิทัศน์ที่น่าอยู่ รมรื่น และสวยงามต่อไป

แท็กข่าวสาร

โครงการ