กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

ผู้บริหาร

100x100

ชื่อ :

นางสาวสุมลฑา เกตุมณี

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา

เบอร์โทรศัพท์ :  

0899681148

อีเมล :

1@djop.mail.go.th

ส่วนอำนวยการและการจัดการ

100x100
ชื่อ : นางกรรณิการ์ โสนนอก
ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0931594219
อีเมล : ิิิbbb@djop.mail.go.th
100x100
ชื่อ : นายณัฐกร วรรณจักร์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0882854749
อีเมล : 31@gmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาวอัญชลี ขันเขื่อน
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0835616353
อีเมล : 34@gmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาวดรุณี วังศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 0631561754
อีเมล : 33@gmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาวสุตินา ทาตรี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0911437343
อีเมล : 32@gmail.com
100x100
ชื่อ : นายปาณชัย เวียงนาค
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ : 0996162386
อีเมล : 034@gmail.com
100x100
ชื่อ : นายธนนท์ สิงห์แก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ : 0638695071
อีเมล : 35@gmail.com
100x100
ชื่อ : นายดวงดี จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0887499418
อีเมล : 310@gmail.com
100x100
ชื่อ : นายอนุสรณ์ มโนชัย
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0821916297
อีเมล : 72@gmail.com
100x100
ชื่อ : นางกัลยา อินต๊ะรักษา
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
เบอร์โทรศัพท์ : 0830210127
อีเมล : 73@gmail.com
100x100
ชื่อ : นายธนวัฒน์ แซ่ซู
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (ไทยเข้มแข็ง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0834855444
อีเมล : 77@gmail.com

ส่วนคดี

100x100
ชื่อ : นางสาวณัฐนุช อำขำ
ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนคดี
เบอร์โทรศัพท์ : 0896354009
อีเมล : sp5610@gmail.com
100x100
ชื่อ : นายจีรศักดิ์ มาหลัง
ตำแหน่ง : พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0897599858
อีเมล : 21@gmail.com
100x100
ชื่อ : นายรพีภัทร ฐิติอุดมพัฒน์
ตำแหน่ง : พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0840408064
อีเมล : 22@gmail.com

ส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่าย

100x100
ชื่อ : นายสัณหณัฐ ตระการบุญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่าย (นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ)
เบอร์โทรศัพท์ : 0939266423
อีเมล : sp5610p@gmail.com
100x100
ชื่อ : นายสุริยา รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 0869693355
อีเมล : 41@gmail.com

สถานแรกรับเด็กและเยาวชน

100x100
ชื่อ : นายสัณหณัฐ ตระการบุญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชน
เบอร์โทรศัพท์ : 0939266423
อีเมล : sp5610phayao@gmail.com
100x100
ชื่อ : นายชัยวัฒน์ จินะตา
ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0895598886
อีเมล : 51@gmail.com
100x100
ชื่อ : นายยงยุทธ แววงาม
ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ : 0865880257
อีเมล : 52@gmail.com
100x100
ชื่อ : นายไพรัตน์ พรมเทศ
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0819607442
อีเมล : 53@gmail.com
100x100
ชื่อ : นายอนันต์ ใจจุมปู
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0847035962
อีเมล : 54@gmail.com
100x100
ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.สันติ กันธิยะ
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0877378189
อีเมล : 55@gmail.com
100x100
ชื่อ : รอเจ้าหน้าที่เพิ่ม
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0876580564
อีเมล : 57@gmail.com
100x100
ชื่อ : นายนาถพล พรมเทศ
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0916294937
อีเมล : 56@gmail.com
100x100
ชื่อ : นายนที นามวงค์
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0830694293
อีเมล : 58@gmail.com
100x100
ชื่อ : นายคมสันต์ กาบคำบา
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0863677758
อีเมล : 61@gmail.com
100x100
ชื่อ : นายศรัญยู ถิ่นแฝง
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0943374430
อีเมล : 62@gmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาวหทัยทิพย์ อุปรนัน
ตำแหน่ง : พนักงานพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0810282217
อีเมล : 60@gmail.com
100x100
ชื่อ : นางสาวทัศณี อิ่นแก้วน่าน
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0817844029
อีเมล : 058@gmail.com


ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)