กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Privacy Policy of Department of Juvenile Observation and Protection

     จัดเมื่อวันที่ กันยายน ๒๕๕๙ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้จัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของกรมพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดังนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของกรมพินิจและ คุ้มครองเด็กและเยาวชน ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address)ชื่อ (Name)ที่อยู่หรือที่ทํางาน (Home or Work Address)เขตไปรษณีย์ (ZIP Code)หรือหมายเลข โทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
  2. ในกรณีที่ท่านสมัคร ( Sign Up)เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง กรมพินิจและ คุ้มครองเด็กและเยาวชนจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender)สิ่งที่ โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites)ความสนใจ (Interests)หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number)และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
  3. นอกจากนั้น เพื่อสํารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําสถิติไปใช้ในการ ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จึงจําเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address)ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type)โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page)ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times)และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
  4. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บ รวบรวมใช้หรือดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดําเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดําเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส้วน บุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

     การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

  1. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเท่าที่จําเป็น เช่น ชื่อ และ ที่ อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของท่าน ในกิจการหรือกิจกรรมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เท่านั้น
  2. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กรมพินิจและ คุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  3. ในกรณีที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของกรมพินิจและ คุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นต้น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะกําหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ ดําเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกําหนดข้อห้ามมิให้มี การนําข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจํานงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทราบในหน้าเว็บ http://www.djop.go.th/ การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรมพินิจและ คุ้มครองเด็กและเยาวชน จึงได้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น การใช้คุกกี้ (Cookies) “คุกกี้คือ ข้อมูลที่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ ( Web browser)ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้คุกกี้ก็จะทํา ให้เว็บไซต์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สามารถบันทึกหรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่า ผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการลบคุกกี้นั้นเสีย หรือไม่ อนุญาตให้คุกกี้นั้นทํางานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้คุกกี้แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะคุกกี้จะช่วยจดจําเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะนําข้อมูลที่คุกกี้ได้ บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ต่อไป การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น กรม พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ยินดีที่จะ ตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ กรม พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตามที่ อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)