เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 นาฬิกา สถานพินิจฯ ชลบุรี จัดประชุมคณะกรรมก... (อ่านเพิ่ม)