ประกาศ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเครือข่ายผู้ติดตามภายหลังปล่อย

ประกาศ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเครือข่ายผู้ติดตามภายหลังปล่อย สําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
 
ตามที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายผู้ติดตามภายหลังปล่อย สําหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ และได้มีการคัดเลือกโดยวิธีการตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานไปแล้วนั้น
 
บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเครือข่ายผู้ติดตามภายหลังปล่อย ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายนี้

แท็กข่าวสาร

ประกาศ 2565 เครือข่าย