ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี...บริจาคขนมปัง

>>เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 คุณนงค์คราญ เรือนไกล บริจาคขนมปัง จำนวน 4 ปิ๊ป ให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมสันทนาการ และแจกให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลได้รับประทาน ในการนี้ นางกาญจนา จิตต์โสรี ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เป็นผู้รับมอบ