ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี...บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 2000 ชิ้น

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี...บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 2000 ชิ้น 

>>เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 14.40 นาฬิกา คุณจิตนิภา ต่อติด โดยการประสานจากนายศรุต กาญจนกามล รองประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 2000 ชิ้น สำหรับเด็ก เยาวชน เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการนี้ นายวีริศ วัฒนวรกิจกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นตัวแทนรับมอบ