blog

อบรมหลักสูตรผู้ติดตามภายหลังปล่อย ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายชาย สัมมาพฤกษกิจ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่าย จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและติดตามสงเคราะห์ช่วยเหลือภายหลังปล่อย ประจำปีงบประมาณ 2565 อบรมหลักสูตรผู้ติดตามภายหลังปล่อย ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง นายคมกฤษณ์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯบ้านบึง เป็นประธานในพิธี โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นตามแนวทางของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน จัดอบรมให้กับผู้ติดตามภายหลังปล่อย ซึ่งการดำเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนและการติดตามสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย เป็นมาตรการในการติดตามดูแลประดับประคอง ช่วยเหลือ เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดให้สามารถปรับตัว ปรับจิตใจ และสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างราบรื่น โดยมีเครือข่ายในการช่วยติดตามเด็กและเยาวชน

แท็กข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์