ประวัติและความเป็นมา

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9

ศูนย์ฝึกฯ เขต 9

ตราดุลพ่าห์ ได้แก่ ตราชู คือเครื่องชั่งให้รู้หนักเบา หมายถึงความรับผิดชอบ ในการผดุงความยุติธรรมให้สถิตเสถียร ปราศจากอคติ

ดอกบัว หมายถึง คุณธรรมความรู้

พญานาค หมายถึง อำนาจความเข็มแข็ง การปกป้องคุ้มครอง

สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

สีทอง หมายถึง เป็นสีองค์ประกอบของเครื่องหมาย ความรุ่งเรือง ศักดิ์ศรี ความสง่างาม

**************************

 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา  เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยุติธรรม  มีภารกิจในการบำบัด ดูแลรักษา พัฒนา แก้ไขฟื้นฟู ตลอดจนให้การสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งศาลอื่นในเขต ๙ (๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีสงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)  ได้มีคำพิพากษาในฐานความผิดต่างๆ และให้ส่งตัวมารับการฝึกและอบรมระยะหนึ่ง  เพื่อให้เกิดความสำนึกและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ถูกที่ควร

การจัดตั้ง  จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ในนามสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ บทบัญญัติกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕  ข้อ ๒ (๒) ได้กำหนดให้การจัดตั้งศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนให้ออกเป็นประกาศรัฐมนตรี  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามในประกาศกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องจัดตั้งศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  และกำหนดแบ่งเขตท้องที่ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเป็น ๙ เขต โดยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ ตั้งอยู่ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารศาลแรงงานภาค ๙) ซึ่งอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกับอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา มีเนื้อที่โดยรอบประมาณ ๖๒ ไร่ ทิศเหนือติดต่อกับมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ทิศใต้ติดต่อกับถนนทะเลหลวง  ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนชลาทัศน์ และทิศตะวันตกติดกับศาลแรงงานภาค ๙

ต่อมา กระทรวงยุติธรรม ได้ออกประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องกำหนดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และกำหนดเขตท้องที่ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓  และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำประกาศกระทรวงยุติธรรมดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๙ ง วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งตามประกาศดังกล่าวได้ย้ายที่ทำการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จากเดิมตั้งอยู่ ณ จังหวัดสงขลา มาตั้ง ณ จังหวัดยะลา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วิสัยทัศน์

   " เป็นองค์กรมาตรฐานสากลด้านการพิทักษ์คุ้มครองเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม "

พันธกิจ   

  1. พิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและผู้เยาว์
  2. ยกระดับคุณภาพและการดูแล แก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
  3. ส่งเสริมการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและมาตรการอื่นในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน สร้างความมั่นคงของสถาบันครอบครัว และความเข็มแข็งของชุมชน
  4. ส่งเสริมความร่วมมือกับเครีอข่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม  และเอกชน ในการพิทักษ์คุ้มครอง เด็ก เยาวชน และครอบครัว
  5. พัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี นวัตกรรมและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ